Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DieComputer B.V. d.d. 23 Februari 2016
 

Algemeen

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van DieComputer B.V., hierna kortweg DieComputer, gevestigd aan de Huenderstraat 3 in Laren. DieComputer verkoopt, installeert en repareert computers, servers en randapparatuur. Daarnaast legt DieComputer bekabeling voor computernetwerken aan. Tot slot inventariseert DieComputer ook bedrijfsprocessen binnen ondernemingen en geeft DieComputer advies over bedrijfsautomatisering. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg) opdrachten aan DieComputer. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijnbevestigd.

 

Aanbod, aanvaarding en opdracht

 

 1. Alle offertes van DieComputer, mondeling of schriftelijk, zijn steeds vrijblijvend en binden DieComputer niet. Mondelinge toezeggingen binden DieComputer ook niet. Voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen DieComputer en haar opdrachtgever, dient een offerte uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd door de directie van DieComputer.
 2. Nadat een aanbod van DieComputer door de opdrachtgever is aanvaard, heeft DieComputer het recht, binnen vijf werkdagen nadat de aanvaarding haar bekend is geworden, de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden. DieComputer is gehouden binnen de voornoemde termijn eveneens de reden voor ontbinding schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtgever.
 3. Een offerte, aanbod van DieComputer is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Gewicht, afmeting, kleuren, en overige eigenschappen van een te leveren product kunnen afwijken van datgeen DieComputer heeft geoffreerd of aangeboden. Geringe afwijkingen in het te leveren product geven uitdrukkelijk geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

 

Reparaties, advieswerk en uurtarieven

 

 1. Voor installatie en reparatie hanteert DieComputer een vast uurtarief en declareert zij het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, eventuele onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is DieComputer bevoegd om haar tarief te wijzigen indien interne omstandigheden danwel de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.
 3. Als bij onderzoek blijkt dat reparatie meer kost dan van te voren aangegeven en/of gelet op de vervangingskosten niet reëel is, dan is DieComputer gehouden de opdrachtgever hierover te informeren en dient de opdrachtgever opnieuw aan te geven of hij reparatie wenst. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd en/of levering van onderdelen reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Opdrachtgever kan in voornoemde gevallen afzien van verdere reparatie en betaalt DieComputer dan de tot op dat moment gemaakte kosten. Opdrachtgever ontvangt in voornoemd geval en voorzover mogelijk en reëel, het product weer in de staat waarin het was voor onderzoek/reparatie.
 4. DieComputer maakt bij reparatie gebruik van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is,ruilonderdelen. Wanneer de opdrachtgever dat vooraf verzoekt, stelt DieComputerde vervangen onderdelen, met uitzondering vandegeruildeonderdelen,terbeschikkingaandeklant. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijkeveiligheidsvoorschriften en naar behoren functioneert.
 5. DieComputer is niet aansprakelijk voor de (gevolg) schade als gevolg van het verlies danwel de beschadiging van bestanden en/of gegevens bij reparatie of installatiewerkzaamheden.
 6. Voor het inventariseren van bedrijfsprocessen en het geven van adviezen over bedrijfsautomatisering zal in de regel eerst een offerte te worden opgemaakt.

 

Leveringen

 

 1. De levertijd van bestellingen bedraagt, indien niet anders vermeld of overeengekomen, vier weken. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien vooraf duidelijk is dat de levertijd van vier weken niet haalbaar is, is DieComputer gehouden haar opdrachtgever daaromtrent te informeren en de mogelijkheid te bieden om een alternatief product te kiezen of de overeenkomst te ontbinden.
 2. DieComputer is niet aansprakelijk voor het niet kunnen naleveren van producten ( bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als gevolg van het door DieComputer of door haar leveranciers uit de productie of handel nemen van een product).
 3. DieComputer behoudt het eigendom van alle door haar geleverde producten tot het moment dat alle facturen van DieComputer op het moment van levering door de opdrachtgever zijn voldaan.
 4. DieComputer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van een product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade aan een product ontstaan na afgifte van het product aan DieComputer tot aan het moment dat de opdrachtgever het product weerophaalt. DieComputer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade als gevolg van verlies en diefstal van een product en/of de toebehoren en accessoires of schade aan een product.
 5. DieComputer deelt de opdrachtgever mondeling danwel schriftelijk mee dat een product gereed is en kan worden opgehaald. Indien DieComputer na drie schriftelijke mededelingen - waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – geen reactie ontvangt van de opdrachtgever en het product ook niet wordt opgehaald dan is DieComputer drie maanden na verzending van het aangetekend schrijven gerechtigd het product te verkopenenhethemverschuldigdeopdeopbrengstteverhalen.


Omvang aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsduur

 1. Eventuele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de door of namens DieComputer uitgevoerde werkzaamheden, hetzij advies hetzij reparatiewerkzaamheden is beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat DieComputer voor die specifieke werkzaamheden heeft gefactureerd. DieComputer is niet aansprakelijk voor welke vorm van gevolgschade dan ook.
 2. Een rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk en met reden omkleed DieComputer in gebreke heeft gesteld.
 3. De aansprakelijkheid van DieComputer vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop de laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd. De aansprakelijkheid van DieComputer vervalt daarnaast door verloop van twee jaar na de schriftelijke ingebrekestelling.

  

Betaling

 

 1. DieComputer factureert direct na uitvoering van haar werkzaamheden danwel na levering van het bestelde product. Zodoende kan de opdrachtgever ook zeer kort na uitvoering van d werkzaamheden reclameren bij onjuiste facturering.
 2. Betaling van de facturen dient volledig en binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht de hoogte van het nog openstaande bedrag, in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Opdrachtgever is dertig dagen na de factuurdatum en na ontvangst van een betalingsherinnering met een betalingstermijn van zeven dagen een rente verschuldigd van 1,5 % per maand alsmede gehouden tot betaling van alle eventuele buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150, - exclusief BTW.

 

Garantie

 

 1. DieComputer geeft na het voltooien van eenreparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de opdrachtgever.
 2. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten terugkeren,doet DieComputer eenopgavevandeprijsvoornieuw onderzoek en een eventueel nieuwe reparatie. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangeninrekeninggebracht. Indienblijktdatdeoorzaakvandeklachteenandereisdandiebijdevorigereparatie,danworden de kosten van de nieuwe reparatie aan de opdrachtgeverdoorberekend.
 3. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de opdrachtgeveraanspraak kan maken op ontbinding van deovereenkomstingevalvaneenernstigetekortkomingbijeeneerderereparatie. Nahernieuwdereparatiegaatdegarantie op het vervangen of gerepareerde onderdeel opnieuwin.

 

 1. DieComputer geeft geen eigen garantie op de door haar geleverde producten. Opdrachtgever ontvangt de van toepassing zijnde leveranciers-en fabrieksgarantie via DieComputer.

 

Opschorting en ontbinding

 

 1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet danwel niet tijdig danwel niet behoorlijk nakomt en/of DieComputer op goede gronden vermoedt dat de opdrachtgever niet bereid of in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is DieComputer gerechtigd haar verplichting uit hoofde van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden. DieComputer kan ook in geval van een aankomend faillissement/surseance van betaling danwel beslaglegging onder de opdrachtgever de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst ontbinden.
 2. Op alle door DieComputer gesloten overeenkomsten is Nederland recht van toepassing.

Onze klanten vertellen

Buro Duck

Wij zijn een echte fan van Die Computer! Leuke, vakkundige jongens die goed meedenken en in normale mensentaal over computers en netwerken praten. We zijn heel blij met de snelle 4G internetverbinding bij ons kantoor in...

Buro Duck

Bekijk meer